Projecten

Innovatie voor veiligere havens en transport: goedgekeurd Interreg project Passant

Samen met onze Nederlandse partner DITSS diende INNOS een project in rondom de beveiliging van haventerminals ter voorkoming van de smokkel van mensen en drugs. De havens van Oostende, Zeebrugge, Terneuzen en Moerdijk zullen als fieldlab fungeren. Dit project werd goedgekeurd door Comité van Toezicht op 20 november 2017 en gaat effectief van start op 1 januari 2018. Meer weten?

Analyse Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie op arbeidsplaatsen

Sinds 28 maart 2014 is het Koninklijk Besluit betreffende brandpreventie op de arbeidsplaats van kracht. Zoals u welbekend zijn de kernopdrachten daarin de verplichte uitvoering van een risico-analyse, het opzetten van een brandbestrijdingsdienst in functie van deze risico-analyse, het oefenen & organiseren van evacuaties, het uitbouwen van een brandpreventiedossier met daarin tal van nuttige informatie rond de brandveiligheid in het bedrijf (bv. Intern noodplan, interventiedossier, periodieke controles, enz…).

Als “open innovation platform” willen wij een onderzoek opstarten in samenwerking met de Vives Hogeschool en de private bewakingsorganisatie Securitas om na te gaan hoe de brandveiligheid in de bedrijfswereld geïntroduceerd/georganiseerd is. Aan de hand van een enquête met bijhorende publicatie van de resultaten willen wij na ca. 3 à 4 jaar publicatie van het KB de graad van implementatie meten in de verschillende bedrijfssectoren. Wij willen nagaan of er geografische verschillen zijn, we wensen na te gaan welke de verschillen in opvolging zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Tevens pogen onze onderzoekers met deze enquête te weten te komen welke de hindernissen zijn voor de correcte toepassing van het KB, wat de motieven zijn waarom al dan niet de richtlijnen van het nieuwe KB reeds opgenomen werden in het dynamisch risico beheersingssysteem?

Ad hoc commandokamer voor de beveiliging van de Record Bank E3 Harelbeke

Vanuit een innovatieve ad hoc commandokamer die tijdelijk wordt geïnstalleerd in het VTI Harelbeke tegenover de aankomst van de Record Bank E3 Harelbeke zullen veiligheids- en hulpverleningsdiensten hun medewerkers op het terrein kunnen aansturen. Ze werken daarvoor samen met het Innovation Center for Security (INNOS), Securitas en Barco.


Multidisciplinair Commandokamer ad hoc

In navolging van het pilootproject in Nieuwpoort zet INNOS in op het uitwerken van een multidisciplinaire ad hoc commandokamer voor het beheer van evenementen of noodsituaties.


Bedrijventerreinen voor de toekomst: beveiliging en duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling en economische groei wordt vaak vertaald in termen van duurzame bedrijfsprocessen, duurzame terreininrichting en duurzaam facilitair en/of utilitair beheer. Dergelijke samenwerkingsverbanden binnen het domein duurzaamheid hebben tot dusver geen vertaalslag gemaakt om andere uitdagingen waarmee bedrijven en bedrijventerrein worden geconfronteerd aan te pakken. Partnerschappen op domeinen zoals het algemeen management van het terrein, mobiliteit en veiligheid blijven momenteel achterwege.

Pilootproject: Toepassing van een commandopost ad hoc in de politiezone Westkust

In het pilootproject faciliteerde INNOS de interactie tussen publieke actoren (lokale politiediensten) en private actoren (Securitas en Barco) bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken die opdoken bij het beheer van de Vredesmanifestatie op 28 oktober 2014 in Nieuwpoort en Ieper.


Onderzoek naar behoeften en ondersteuning bij de burger in geval van stroomonderbrekingen

INNOS, GaPS (UGent) en de VIVES Hogeschool sloegen de handen in elkaar en organiseerden een grootschalige bevolkingsbevraging. In twee Belgische centrumsteden werden aan de hand van een kwantitatieve methode 600 burgers bevraagd naar de behoeften en ondersteuning die de burger verwacht in geval van een langdurige black out.


Onderzoek: ‘Effecten van netcentrische technologie en innovatie op informatiestromen en werkprocessen : Tomorrowland 2015 als casestudie’

De veiligheid op Tomorrowland (TML) is het resultaat van teamwerk tussen een diversiteit aan publieke en private actoren. Tijdens Tomorrowland editie 2015 in Boom wordt nieuwe technologie ingezet om de veiligheid te optimaliseren. Een netcentrisch visualisatieplatform en display component (video wall) wordt door Barco aangeleverd en ingezet binnen de Event Control Center (ECC), de CP-Ops en het veiligheidsoverleg of coördinatiecomité. Omdat de toepassing van deze technologie een impact heeft op de informatiestromen en werkprocessen; wordt dit ook meteen bestudeerd met oog voor de te trekken lessen voor alle betrokken publieke en private actoren. Op deze manier faciliteert TML een triple-helix samenwerking tussen de overheid, bedrijven en onderzoek/onderwijs met als doelstelling bij te dragen tot de organisatie van veilige events.


De bescherming van kritische infrastructuur

INNOS deed onderzoek naar de bewustwording inzake de bescherming van kritische infrastructuren of sectoren in België. Deze studie gebeurde aan de hand van een literatuurstudie en aanvullende interviews met sleutelfiguren binnen verschillende sectoren en overheidsdiensten. De bewustwording over mogelijke risico’s die samengaan met het beheer van kritische infrastructuren en de impact ervan op onze maatschappij staat centraal binnen deze studie.

De resultaten van het onderzoek werden tijdens een gesloten seminarie voorgesteld aan alle respondenten die deelnamen aan het onderzoek. Naast de presentatie van de inzichten die werden gegenereerd brachten diverse break-out sessies actuele behoeften in kaart die inspiratie bieden voor toekomstige innovatieprojecten.